Plezanje na klubski steni

Ker se kmalu približuje sezona plezanja na umetnih oprimkih, ali pa je že tu, objavljamo tudi informacije glede uporabe nove plezalne stene in hišni red.
Plezanje bo mogoče kadarkoli (00-24h), razen v terminih treningov. Vstop trenutno poteka preko kode na vratih, katera se bo mesečno spreminjala, v nadaljevanju pa le to nameravamo zamenjati za majhne ID čitalnike, katerega bo dobil vsak izmed uporabnikov. Za otroke do 16 leta (v spremstvu) bo le to brezplačno, za starejše pa se bo pobirala letna obrabnina v obliki donacije (menjavanje oprimkov, nadgradnja prostora, vzdrževanje, …). Plezanje ni omejeno na člane Alpinističnega kluba Črna, obvezno pa je članstvo (zavarovanje) pri Planinski zvezi Slovenije.
Svoj interes za obiskovanje lahko pošljete na email naslov: plezalna.sekcija@gmail.com kjer navedete ime in priimek, vaš naslov, telefonski kontakt, email kontakt za kodo, članstvo kluba / Planinske zveze. Druga možnost je izpolnitev vpisnega obrazca na sami steni. Tretja, pa so informacije pri članih kluba, kako izpolniti formular:)

URNIK ZASEDENOSTI BULDERJA
Ponedeljek prosto
Torek trening otroci (16.45 – 20.00) odrasli rekreacija (20.00 – 22.00)
Sreda alpinistični termin (18.00 – 21.00)
Četrtek trening otroci (15.00 – 20.00) odrasli rekreacija (20.00 – 22.00)
Petek trening otroci (16.45 – 20.00)
Sobota prosto
Nedelja prosto

Obvezno čtivo za vse uporabnike, izobešeno je tudi na steni.
HIŠNI RED NA PLEZALNI STENI

Splošni pogoji poslovanja veljajo kot pogoji poslovanja in so pravni dogovor
med končnim uporabnikom/končno uporabnico (v nadaljevanju
»obiskovalec«) in Alpinističnem Klubom Črna na Koroškem(v nadaljevanju
»AK Črna«)
Obiskovalec s podpisom Vpisnega obrazca potrjuje, da je prebral Splošne
pogoje poslovanja ter Pravila in z njimi soglaša.
Vse morebitne spremembe Splošnih pogojev poslovanja in Pravil bodo
posebej objavljene na spletni strani www.akcrna.si zato morajo obiskovalci
redno spremljati zadevno spletno stran. O bistvenih spremembah pa bo AK
Črna obvestil obiskovalce prek elektronske pošte.
Osebje AK Črna lahko osebo, ki krši splošne pogoje, Pravila ali navodila
osebja balvanske stene, odstrani iz balvanske stene brez vračila morebitne
vstopnine. V primeru ponovne kršitve, lahko osebje takemu kršitelju zlasti, a
ne omejeno na, prepove vstop na balvansko steno, karta z več obiski izgubi
svojo veljavnost, obiskovalec pa ni upravičen do povračila denarja iz
naslova neizkoriščenih obiskov.

PRVI OBISK

Vsak obiskovalec mora pred obiskom balvanske stane ustrezno oceniti
svojo fizično sposobnost in se po potrebi posvetovati s svojim zdravnikom o
primernosti izbrane vadbe in izbrati le tisto, ki je glede na intenzivnost
oziroma težavnost skladna z njegovo telesno  pripravljenostjo in kondicijo.

PRAVILA OBNAŠANJA

Obiskovalec se mora na zahtevo AK Črna identificirati z osebnim
dokumentom.
Obiskovalec mora upoštevati navodila AK Črna in vsa obvestila in pravila.
AK Črna sme obiskovalca, ki krši pravila ali navodila osebja AK Črna,
odstraniti iz prostorov balvanske stene brez vračila vstopnine. Če pride do
kršitve pri organiziranih aktivnosti zunaj  prostorov balvanske stene pa sme
AK Črna obiskovalca odsloviti s teh aktivnosti.
V primeru ponovne kršitve se sme takemu kršitelju prepovedati vstop v
prostore plezalne stene karta z več obiski pa izgubi svojo veljavnost.
Obiskovalec se mora odgovorno obnašati do drugih obiskovalcev plezalne
stene in do njihove lastnine ter lastnine AK Črna. Pri vadbi ne sme motiti
drugih obiskovalcev.
Obiskovalec mora varčno uporabljati vodo in ostale energente ter ločevati
odpadke.
V prostorih balvanske stene je kajenje in uživanje drog prepovedano.
Osebam pod vplivom psihoaktivnih in drugih opojnih substanc vstop na
balvansko steno ni dovoljen. Takim osebam lahko osebje AK Črna prepove
vstop v prostore balvanske stene oziroma jih iz teh prostorov odstrani.

Obiskovalec se mora pred začetkom vadbe temeljito ogreti.
Plezanje po balvanski steni ter hoja po blazinah sta dovoljena le s
plezalkami ali s čisto dvoransko obutvijo.
Pri gibanju po blazinah mora biti obiskovalec pazljiv zaradi pričakovanih
padcev s stene.

Ležanje, posedanje in drugo neprimerno zadrževanje na blazinah v plezalni
dvorani je strogo prepovedano. Dovoljeno pa je sedeti na robu blazin, če s
tem ne ogrožamo sebe ali drugih. Ščetke za oprimke je potrebno takoj po
uporabi vrniti na svoje mesto.

Dovoljeno je plezati le balvane, ki so primerni plezalnemu znanju,
spretnosti, sposobnosti in moči  obiskovalca.
Blazine na balvanski steni so trše kot običajne blazine v telovadnicah. Zato
se mora obiskovalec postopno učiti in vaditi varnega padanja z višine.
Padec na blazino mora biti kontroliran (1) zaradi lastne varnosti, (2) zaradi
varnosti ostalih oseb v prostoru, (3) zlasti pa zaradi varnosti otrok, kadar se
ti nahajajo v dvoranah ali ob aktivnosti AK Črna v naravi.
AK Črna priporoča varovanje (»spotting«) drugih plezalcev za mlajše ali
manj izkušene plezalce in v primeru nekontroliranih gibov.
Po končani vadbi morajo obiskovalci pripomočke za vadbo pospraviti na
svoje mesto in s sesalcem počistiti za seboj magnezij!!!
 
O NEVARNOSTI PLEZANJA IN IZKLJUČITVI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI AK Črna

Plezanje je aktivnost ki zahteva (1) ustrezno mero fizične moči in motoričnih
sposobnosti, (2) poznavanje pravil varnosti pri različnih oblikah plezanja in
(3) zavedanje, da prekomeren napor ali nepravilna vadba škodljiva za
zdravje, (4) zavedanje nevarnosti za poškodbe in sicer od površinskih
prask, odrgnin, zvinov, zlomov, pa tja do smrtnih izidov.

Vsak obiskovalec pleza, trenira in vadi na lastno odgovornost.

Za povrnitev škode se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika o
povzročitvi škode. V zvezi s tem se AK Črna zavezuje skrbeti za varno
plezalno okolje in varno plezanje.

AK Črna ne odgovarja za škodo (poškodbe in druge nevšečnosti), ki
nastane:
(a) zaradi napačnega ravnanja (dejanja ali opustitve) obiskovalca samega,
njegove kršitve pravil o varnem plezanju in ravnanju v steni ali pod njo (tako
v prostorih balvanske stene kot v naravi), neupoštevanja konkretnih navodil
in opozoril AK Črna ali pa zgolj zaradi nesrečnega naključja, ki se
obiskovalcu  pripeti pri plezanju ali vadbi;
(b) zaradi ravnanja drugih obiskovalcev balvanske stene ali tretjih oseb;
(c)  zaradi dogodkov, ki jih ni mogoče pričakovati niti se jim izogniti ali jih
odvrniti;
(d)  zaradi neustreznosti tiste opreme ali napak v tisti plezalni opremi, ki ni
last AK Črna.
Plezalec mora v primeru svoje ali tuje poškodbe takoj obvestiti osebje AK
Črna ter slediti njihovim navodilom.

SKRB ZA OSEBNE STVARI

Odlaganje opreme in osebnih stvari je dovoljeno le v garderobah
(slačilnica). Kjerkoli drugje, zlasti pa v plezalni dvorani, na blazinah ali na
dostopnih poteh, je to prepovedano.

Po odhodu iz plezalnega centra morajo obiskovalci garderobe v celoti
izprazniti in vzeti s seboj vse svoje stvari. Za pozabljene stvari AK Črna ali
osebje plezalnega centra kot posamezniki ne odgovarjajo
Ker pogosto prihaja do zamenjav stvari, je priporočljivo opremo, zlasti
nahrbtnike, plezalnike in magnezij vrečke označiti z imenom obiskovalca.
Vrednejših stvari naj obiskovalci ne nosijo v prostore balvanske stene niti
na vadbe v naravi.
Za pozabljene, izgubljene stvari ali ukradene stvari AK Črna ne odgovarja.
 
FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE

Vsak obiskovalec dovoljuje, da AK Črna v prostorih balvanske stene ter na
drugih lokacijah in v naravi fotografira ali snema aktivnosti obiskovalcev za
promocijske in druge komercialne namene, povezane z dejavnostjo AK
Črna.
Hkrati obiskovalec dovoljuje, da se ta fotografski ali video material objavi
(objavlja) v prostorih AK Črna ne glede na to ali je na posnetem materialu
obiskovalec jasno viden ali ne.
V javnih medijih (po spletu ter v drugih medijih) pa obiskovalec dovoljuje
objavo le tistih posnetkov, na katerih ni jasno viden.
Javno objavo tistega posnetega materiala, na katerem je obiskovalec jasno
viden, dovoljuje le, če AK Črna predhodno od njega pridobi soglasje za
objavo.
 

VAROVANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

AK Črna za namene izvrševanja pogodbe zbira in obdeluje naslednje
osebne podatke posameznega obiskovalca: ime in priimek, (2) datum
rojstva, (3) spol, (4) naslov, (5) elektronsko pošto, (6) telefon.
Če je obiskovalec otrok, AK Črna poleg zgornjih podatkov hrani še (8) ime
in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, (9) elektronsko pošto in (10)
telefon starša oz. zakonitega zastopnika.
Obiskovalec dovoljuje, da AK Črna njegov elektronski naslov in njegovo
telefonsko številko uporablja za vodenje kontakta.
AK Črna se kot upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov zavezuje
spoštovati zasebnost. Osebne podatke obiskovalcev sme uporabili izključno
za namene in v obsegu, kot je to potrebno.
AK Črna se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim
osebam, razen v primerih privolitve obiskovalca.
Zbrani osebni podatki se bodo hranili do preklica soglasja obiskovalca,
oziroma toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega
se osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.
Privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče, zahteva vpogled, popravek,
omejitev obdelave, izbris ali prenos svojih osebnih podatkov ali poda
pripombo in sicer na elektronski naslov plezalnasekcija@gmail.com
Preklic ne vpliva na obdelavo podatkov, ki se je izvajala do preklica.

MLADOLETNI OBISKOVALCI

Vadbe na balvanski steni AK Črna so tudi osebam mlajšim od 18 let
dovoljene pod pogoji da  vpisni obrazec oziroma posebno izjavo izpolnijo
oziroma podpišejo starši ali skrbniki mladoletnika (zakoniti zastopniki).


Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Dodaj odgovor

TERANOVA SMER

Štirje člani AK Črna, Andrej, Janja, Matevž in Marko, so 14. 1. 2024 obiskali pravljično zimsko Jezersko. Za cilj so si zadali snežno/ledno Teranovo smer

Preberi več »